Phóng sự công trình sử dụng Xi măng Long Sơn tại Đông Anh – Hà Nội ngày 15.05.2018

16/05/2018 10:34 190 views Category: Video

Phóng sự được thực hiện tại Gia đình Anh Trịnh Quang Thiết – Đại Mạch – Đông Anh –  TP. Hà Nội.

Xi măng Long Sơn – Xi măng của chất lượng và niềm tin.

Xi măng Long Sơn – Tạo dựng mọi công trình.