Cơ cấu tổ chức

aboutus-03

Phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty.

620x222 (3)-01