Sản phẩm

Xi măng PCB30                                                                                   Xi măng PCB40

PCB 30                                             pcb40

 

Xi măng rời

Xi măng opc cement

 

Bao Jumbo                                                                                         Clinker

Bao jumbo xi măng Long Sơn                155958baoxaydung_8

620x222 (3)-01